Certifikace GPO
Akreditace MŠMT
Akreditace EMCC

Akreditace EMCC

EMCC (European Menthoring and Coaching Council) je organizace sdružující všechny ty, jejichž společným cílem je neustále zvyšovat profesní úroveň a rozsah výzkumu v oblasti koučování a mentoringu.
Senior lektoři RnDr. Ladislav Dvořák a Mgr. Ester Neumanová jsou členy EMCC (European Menthoring and Coaching Council). Níže uvádíme kompetence podle EMCC, které si ve výcviku účastníci osvojují.
Absolventi výcviku Gestalt Essence mohou žádat individuálně o akreditaci EMCC, pokud splní kritéria platná pro individuální členství. (www.emccczech.cz). Výcvik Gestalt Essence Vám poskytne požadované množství hodin teorie a metodiky koučování, 10 hodin supervize, 10 hodin praxe, atd. Požadavek na počet odkoučovaných hodin (min. 50) musí každý uchazeč splnit a doložit samostatně po skončení výcviku. Musí rovněž prokázat znalost a osvojení Osmi kompetencí uvedených níže. Osvojení těchto kompetencí je součástí výcviku.

Osm kompetencí kouče/mentora (EMCC)


1. Sebepoznání a sebeporozumění

Schopnost kouče porozumět sám sobě, svým hodnotám, přesvědčením, chování a rozpoznat, jak to ovlivňuje jeho koučovací praxi. Díky sebepoznání je kouč schopen přizpůsobit svůj koučovací styl v závislosti na cílech a potřebách koučovaného, případně sponzora (zástupce organizace, pro kterou koučovaný pracuje).

Patří sem všechny vaše sebepoznávací aktivity jako je individuální koučink, sebezkušenostní workshopy, semináře. Patří sem rovněž supervize, kde můžete své případy přinášet a rozšiřovat povědomí o tom, jak můžete pracovat ve prospěch svých klientů.


2. Závazek k seberozvoji

Schopnost kouče si neustále všímat kvality své práce a zvyšovat standardy své praxe kouče podle nejnovějšího poznání v oboru. Zahrnuje také závazek kouče udržovat dobrou pověst koučovací profese.

Sem patří Gestalt Creative, Transforming Gestalt, další vzdělávací programy pro kouče, četba literatury z oboru, konference. Patří sem i vaše vlastní prezentace na veřejnosti, například na konferencích a setkáních s kolegy.


3. Kontraktování

Schopnost kouče stanovit a udržet očekávání a hranice koučovacího kontraktu s klientem, případně sponzorem koučování.

V Gestalt Creative se budeme zajímat o případy z vaší praxe a o tom, jak jsme se vyrovnávali v praxi s komplikovanými kontrakty, které kladly nároky na Vaši znalost etických pravidel atd.


4. Vytváření vztahu

Schopnost kouče navázat dobrý a pro klienta prospěšný vztah, případně vztah se sponzorem koučování. Následně je důležité tyto vztahy udržovat a rozvíjet.

Pro Gestalt kouče natolik zásadní, že jsme se jí věnovali v celém průběhu Gestalt Essence. Patří sem vytváření bezpečí v koučovacím poli, nehodnotící postoj, neexpertní dialog s klientem, respekt k jeho hodnotám, víře, odlišnostem, zvědavost, podpora. Součástí tohoto postoje je víra, že každý jedinec má možnost naplnit vlastní potenciál a dát svému životu smysl.


5. Rozvíjení nápadu a učení

Schopnost kouče pracovat s klientem a sponzorem koučování na nových vhledech a novém učení.

Gestalt nám poskytuje prostřednictvím fenomenologického přístupu a zvědavého zkoumání aspektů klientova kontextu a pole klient-kouč poskytovat klientovi to, co nazýváme zvýšení uvědomění, někdy AHA efekt. Celostní metoda nám umožňuje a vybízí nás, abychom prozkoumali všechny polarity a aspekty, a abychom pomohli klientovi integrovat: tedy se učit z nových uvědomění.


6. Orientace na výsledky a akci

Schopnost kouče podpořit klienta v uskutečnění žádoucích změn. K tomu kouči napomáhá vědomé zaměření na postup dopředu a dovednosti potřebné pro nasměrování klienta k akci.

Model kontaktního cyklu, který se zaměřuje na mobilizování k akci, kontakt s dosaženým a jeho integraci je pro náš přirozeným nástrojem, jak se vždy na akci a výsledky orientovat. Může se jednat o materiální výsledek akce a může se jednat o výsledky, které jsou patrné na změnách ve vztazích a prožívání koučovaných. Paradoxní teorie změny je v Gestaltu jednoduchým, avšak účinným nástrojem.


7. Využívání modelů a technik

Schopnost kouče využívat různé modely, metody, techniky a nápady přesahující rámec základních komunikačních dovedností se záměrem podpořit uvědomění a nové učení koučovaného.

Jistě jste si oblíbili pro Gestalt koučink tak typické experimentování, práci v přítomném okamžiku, modely polarit, kontaktního cyklu, kontaktních mechanismů, efektivní kladení otevřených otázek a další kreativní metody.


8. Vyhodnocování

Schopnost kouče shromažďovat informace o kvalitě své koučovací praxe. Pomocí těchto zpětnovazebných informací následně kouč vyhodnocuje výstupy jednotlivých koučovacích procesů a tato pravidelná činnost se stává charakteristickým rysem jeho koučovací praxe. Sem patří vaše zápisky o případech, další dokumentace, kterou shromažďujete o případech, Vaše sebereflexe z intervizí či supervizí. Důležitou součástí jsou zpětné vazby od klientů a to, jak je do své práce integrujete.

Gestalt Essence, s.r.o.

Burgerova 1861
25263 Roztoky

E-mail: gestalt.cz@seznam.cz
Mobil: +420 603 516 325

Napište nám

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Web © Gestalt Essence, s.r.o. 2023-2024

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google